Opmerkingen over milieubescherming

Opmerkingen over milieubescherming
Verwijdering van batterijen
Voor klanten in EU-landen


Kramer milieubescherming Sommige van onze apparaten bevatten een of meer batterijen of accu's (hierna uniform "de batterij" genoemd). Deze batterijen vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EG inzake (afgedankte) batterijen en (afgedankte) accu's en de overeenkomstige nationale wetgeving. De batterijrichtlijn vormt het kader voor de behandeling van batterijen in de hele EU.
Batterijen zijn gemarkeerd met het naastgelegen symbool van een doorgekruiste afvalbak. Onder dit symbool staat ook de naam van de verontreinigende stoffen die het bevat, namelijk "Pb" voor lood, "Cd" voor cadmium en "Hg" voor kwik.
Batterijen mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Als eindgebruiker dient u gebruikte batterijen uitsluitend in te leveren bij de fabrikanten en detailhandelaren of de speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten, indien van toepassing (wettelijke verplichting tot inlevering van batterijen); de inlevering is gratis. Detailhandelaren en fabrikanten zijn verplicht deze batterijen terug te nemen en op de juiste wijze te recycleren of als gevaarlijk afval te verwijderen (wettelijke verplichting tot terugname van batterijen). Ook kunt u bij ons gekochte batterijen na gebruik kosteloos aan ons retourneren. Als u de batterijen niet persoonlijk naar een van onze filialen terugstuurt, zorg er dan voor dat de retourzending voldoende gefrankeerd is. Let ook op eventuele opmerkingen hierover in de koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden van uw verkooppunt.
Een correcte verwijdering van de batterij voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient de gerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt het hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk.

Voor klanten in andere landen

Sommige van onze apparaten bevatten een of meer batterijen of accu's (hierna uniform "de batterij" genoemd). Een correcte verwijdering van de batterijen voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient de doelgerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt het mogelijk waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken. Wij raden daarom aan om batterijen niet bij het gewone huisvuil te doen, maar op een milieuvriendelijke manier apart in te zamelen. De nationale wetgeving kan ook de gescheiden verwijdering van batterijen voorschrijven. Zorg ervoor dat de batterijen worden weggegooid volgens de in uw land geldende voorschriften.


Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Voor klanten in EU-landen
Kramer Milieubescherming Voor een deel van onze apparatuur gelden de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en de overeenkomstige nationale wetten. De AEEA-richtlijn vormt het kader voor de behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de hele EU.
 Deze apparatuur is gemarkeerd met het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op wielen. Dit betekent dat u ze niet bij het gewone huisvuil mag deponeren, maar in een aparte inzameling op een milieuvriendelijke manier.
 Deze apparaten zijn bedoeld als professioneel elektrisch gereedschap voor uitsluitend commercieel gebruik (zogenaamde B2B-apparaten volgens de WEEE-richtlijn). In tegenstelling tot apparaten die voornamelijk in particuliere huishoudens worden gebruikt (de zogenaamde B2C-apparaten), mogen deze apparaten in sommige EU-landen, bv. in Duitsland, dus niet worden ingeleverd bij de inzamelpunten van de openbare instanties voor afvalbeheer (bv. gemeentelijke recyclingcentra). Neem bij twijfel contact op met uw verkooppunt voor informatie over de voorgeschreven verwijderingsroute voor B2B elektrische apparatuur in uw land en zorg voor verwijdering volgens de geldende wettelijke voorschriften. Let ook op eventuele opmerkingen hierover in de koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden van uw verkooppunt.
De correcte verwijdering van deze apparaten voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient de gerichte behandeling van schadelijke stoffen en maakt het mogelijk waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Voor klanten in andere landen
Een correcte verwijdering van elektrische apparaten voorkomt negatieve gevolgen voor mens en milieu, dient de doelgerichte verwerking van schadelijke stoffen en maakt hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk. Daarom adviseren wij elektrische apparaten niet bij het gewone huisvuil te doen, maar op milieuvriendelijke wijze gescheiden in te zamelen. De nationale wetgeving kan ook de gescheiden verwijdering van elektrische en elektronische producten voorschrijven. Zorg ervoor dat elektrische apparaten worden verwijderd volgens de in uw land geldende voorschriften.