Informatie over gegevensbescherming

Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website. Hij is ook verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens? Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Als u een bestaande klant bent en geen bezwaar hebt gemaakt om voor reclamedoeleinden te worden benaderd, zullen wij u ook met onregelmatige tussenpozen informatiemateriaal toesturen. Natuurlijk kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Analyse-instrumenten en instrumenten van derden Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is anoniem en kan niet tot u persoonlijk worden herleid. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt ook voorkomen dat cookies worden ingesteld door bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in latere paragrafen.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij raden u aan deze verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig te raadplegen, aangezien zij voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het verantwoordelijke bureau

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München, Duitsland Telefoon: +49 - (0)89 - 35 402 -0 E-mail: info@wackerneuson.com De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder meer instrumenten van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. De voor Wacker Neuson SE bevoegde toezichthoudende autoriteit is: Beierse Staatsdienst voor gegevensbescherming Promenade 18 91522 Ansbach, Duitsland.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dat alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Houd er rekening mee dat verwijdering niet mogelijk is als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

- Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

- Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze nodig hebben voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.

- Als u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

3. functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Markus Stemmer

Functionaris voor gegevensbescherming van Wacker Neuson SE

Preussenstrasse 41

80809 München, Duitsland

Telefoon: +49 89 35402-0

E-mail: datenschutz@wackerneuson.com

4. gegevensverzameling op onze website Cookies Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor taalkeuze) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u daarover in latere hoofdstukken van deze verklaring inzake gegevensbescherming apart informeren en uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

- browsertype en browserversie

- Gebruikt besturingssysteem

- Referrer URL

- Hostnaam van de computer die toegang heeft

- Tijdstip van de serveraanvraag

- IP-adres Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Om uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden, geven wij deze intern door aan onze verkoopmaatschappijen (als aangesloten bedrijven) en de voor u verantwoordelijke verkooppartner, uitsluitend voor dit doel. Als uw bedrijf gevestigd is in een land buiten de Europese Unie, kunt u worden toegewezen aan een verkooppartner in een derde land. In dat geval worden uw in het contactformulier ingevoerde gegevens ook daar doorgegeven. Wij zien uw vrijwillige contact als uw toestemming voor de overdracht aan het derde land dat u aangaat (art. 49 lid 1 DSGVO). De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. analyse-instrumenten en reclame

etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH uit Hamburg (Duitsland, www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u ermee instemt, dan worden de cookies gebruikt om statistische analyses van de dekking van deze website, prestatiemetingen van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken - bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. etracker-cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen. De gegevens zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons belang in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk is voor ons, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatie, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of doorgifte aan derden plaats.

Mijn gegevens worden gebruikt voor web analytics. Mijn gegevens worden niet gebruikt voor web analytics.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Analytics-cookies worden uitsluitend opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming betekent ook dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website doorgaans wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt opgeslagen (art. 49 lid 1 DSGVO). Google verwijst naar standaard contractuele bepalingen voor de naleving van de zogenaamde "passende garanties" voor dit gegevensverkeer naar de VS. Google beantwoordt verdere vragen in de Google Analytics-helppagina's op: support.google.com/analytics/answer/6004245

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

Naast het gebruik van onze cookiecontrolebanner kunt u het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor het in opdracht verwerken van gegevens in de zin van art. 28 DSGVO. 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversion tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd over de websites van AdWords-klanten. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Het opslaan van "conversiecookies" is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u ondanks uw toestemming niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie over Google AdWords en Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: www.google.de/policies/privacy/. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Raadpleeg de respectievelijke helppagina's van de browser die u gebruikt. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de instelling van overeenkomstige cookies actief te beïnvloeden via onze Cookie Control Banner. Als u cookies deactiveert of geen toestemming geeft, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. nieuwsbrief

Nieuwsbrief op basis van uw registratie in het registratieformulier Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons: kundenstamm-de@wackerneuson.com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Nieuwsbrief op basis van uw andere toestemming

U kunt besluiten de nieuwsbrief te ontvangen op basis van uw gegeven toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval als u ons toestemmingsformulier hebt ondertekend en daar "e-mail" hebt aangekruist. De verwerking van de in dit formulier verstrekte gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons: kundenstamm-de@wackerneuson.com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Intrekking van toestemming voor verzending van de nieuwsbrief

U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief of per e-mail aan: kundenstamm-de@wackerneuson.com. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onverlet. De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit alle distributielijsten nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast. Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings effectief te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. Neem in dat geval per e-mail contact met ons op: kundenstamm-de@wackerneuson.com. 

Nieuwsbrief op basis van het bestaande klantenkenmerk

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt in verband met de aankoop van goederen of diensten, vermelden wij u als bestaande klant in ons systeem. In dit geval doen wij een beroep op ons legitieme belang om u te informeren over soortgelijke goederen en diensten en kunnen wij u onze nieuwsbrief toesturen (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f in samenhang met overweging 47 DSGVO en in samenhang met art. 7 lid 3 UWG). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van de nieuwsbrief, mits uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang. Klik hiervoor op het veld "Afmelden nieuwsbrief" in de nieuwsbrief of neem per e-mail contact met ons op: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kunnen wij uw e-mailadres opslaan in een zwarte lijst om toekomstige mailings effectief te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. Neem in dat geval per e-mail contact met ons op: kundenstamm-de@wackerneuson.com.

7. plugins en tools YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De beheerder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

Wij gebruiken de kaartendienst van Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA. Op de kaartendienst kunt u adressen, postcodes enz. invoeren om de dichtstbijzijnde filialen of verkooppartners te zoeken die onze goederen en diensten aanbieden. De gegevens die u invoert worden doorgestuurd naar Mapbox, omgezet in geocoördinaten en gekoppeld aan de kaarten. Het kaartfragment dat het dichtst bij uw zoekopdracht komt, wordt dan in uw browser of apparaat weergegeven en wij tonen de overeenkomende vestigingen of verkooppartners op basis van de geocoördinaten. De invoer van overeenkomstige gegevens door u voor de berekening van de geocoördinaten is uitsluitend vrijwillig. Uw locatie kan ook worden geregistreerd als u dit hebt toegestaan in de instellingen van uw apparaat - bijvoorbeeld op uw browser of eindapparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht (zie volgende punten). Mapbox wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en eenvoudige locatie van de plaatsen die wij op de website aangeven. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als u op de pagina's gegevens invoert, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat hiervoor. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Mapbox onder de volgende link: www.mapbox.com/legal/privacy/.

Delen van locaties U kunt door de bovengenoemde kaartendienst worden verzocht uw locatie te laten bepalen door de browser of het eindapparaat dat u gebruikt. Het gebruik van location sharing is geheel vrijwillig. Onder bepaalde omstandigheden kunnen verdere gegevens worden doorgegeven aan de provider van de browser of het eindapparaat wanneer location sharing wordt gebruikt, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Raadpleeg de helppagina's van de browser of het eindapparaat dat u gebruikt voor meer informatie.

Verklaring gegevensbescherming van Wacker Neuson SE, laatste update: juni 2023