Nutzungsbedingungen

Gebruiksvoorwaarden


Het gebruik van de door Kramer-Werke GmbH of haar dochtermaatschappijen ("Kramer") aangeboden diensten en websites ("websites") is uitsluitend toegestaan in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden. Door te besluiten deze website te gebruiken of te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn in de versie die op dat moment van kracht is. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt:

1. Diensten
Wacker Neuson stelt bepaalde informatie en software, indien van toepassing samen met documentatie, beschikbaar voor toegang of download op deze website.
Kramer behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de diensten en informatie op de site en de site zelf geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te beperken of te verwijderen, de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te beperken en individuele gebruikers de toegang tot de site zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te ontzeggen.
Kramer stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site en de diensten continu beschikbaar zijn en dat de overdracht foutloos verloopt, maar er kan geen garantie worden gegeven.

2. Inhoud
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en communicatie en is niet juridisch bindend.
De informatie over onze Kramer producten is slechts vrijblijvende algemene informatie en vervangt geen individueel en gedetailleerd advies voor de aankoopbeslissing. De technische kenmerken en uitrusting van de beschreven apparaten en machines zijn slechts voorbeelden. Sommige functies en uitrusting kunnen van land tot land verschillen. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen.
Voor zover onze website toekomstgerichte verklaringen bevat, zijn deze verklaringen gebaseerd op de opvattingen en meningen van het management van Kramer en onderhevig aan risico's en onzekerheden. Kramer is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken. Elke aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen wordt volledig afgewezen.
De beschikbare informatie over de beurs, financiën, koersen, indices, prijzen, nieuws, algemene marktgegevens, enz. wordt uitsluitend weergegeven ter informatie van de bezoeker van de website en vormt geen materiaaladvies of specifieke aanbeveling. Indien de website aanbevelingen van financiële analisten bevat, aanvaardt Kramer geen aansprakelijkheid, met name voor de juistheid en volledigheid van de veronderstellingen en conclusies waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd.

3. Gebruik
Deze website is voorbereid en ontworpen door Kramer in de Bondsrepubliek Duitsland.
Wacker Neuson is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid of beschikbaarheid van de inhoud van deze website voor gebruik buiten Duitsland of voor de toegang tot de inhoud van deze website buiten Duitsland; deze toegang is voor de verantwoordelijkheid en het risico van de bezoeker. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de op dat moment geldende wetten en voorschriften; in het bijzonder moeten bij de overdracht van door Kramer verstrekte informatie en gegevens aan derden de op dat moment geldende bepalingen van de nationale en internationale exportwetgeving in acht worden genomen.
Elk misbruik van de Website moet worden vermeden, in het bijzonder a) gebruik van de Website in strijd met de goede zeden; b) aanvallen op de veiligheid van het Wacker Neuson-netwerk, in het bijzonder door het verzenden van inhoud die virussen of andere soortgelijke malware bevat die de werking van de computer van een derde zou kunnen schaden; c) het niet nemen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de privacy van derden, (d) het niet gebruiken van de Site op een manier die in strijd is met de goede zeden. (bijv. door het genereren van een ongewoon groot aantal toegangen, hetzij handmatig, hetzij automatisch).

Kramer kan de toegang tot de site blokkeren indien de gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt. Kramer behoudt zich het recht voor om aanvullende eisen te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot schadevergoeding en vervolging bij overtredingen.

4. Registratie
De op de Website beschikbare diensten kunnen een voorafgaande registratie vereisen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
De gebruiker is verplicht bij zijn registratie correcte en volledige informatie te verstrekken en deze zo nodig bij te werken. Door de registratie gaat de gebruiker ermee akkoord dat Kramer zo nodig per e-mail contact met hem opneemt.
Geregistreerde gebruikers zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens die zij tijdens de registratie ontvangen, om ongeoorloofde toegang tot de account te voorkomen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle toegangsgegevens voor bestellingen en andere activiteiten op de website. Indien toegangsgegevens op ongeoorloofde wijze worden of kunnen worden gebruikt, moet Kramer daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.
Kramer heeft het recht de toegangsbevoegdheid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken door de toegangsgegevens zonder opgave van redenen te blokkeren, met name wanneer de gebruiker bovengenoemde verplichtingen van de gebruiker schendt.

5. Intellectuele-eigendomsrechten
Deze website is eigendom van Kramer en wordt beheerd en onderhouden door Kramer. Alle informatie en gegevens (tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden, video's of animatiegegevens) zijn eigendom van Kramer, tenzij anders vermeld. Zij, evenals het formaat en de lay-out van de website, vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
Tenzij anders aangegeven, zijn de op deze website gebruikte handelsmerken beschermd door het merkenrecht, zelfs als dit niet duidelijk wordt vermeld. Dit geldt voornamelijk voor bedrijfslogo's en handelsmerken. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kramer.
Bij elk gebruik van de website moeten het handelsmerk, de naam en de intellectuele eigendomsrechten alsmede de beschermingsrechten van Kramer-Werke GmbH of Wacker Neuson SE, München en de dochterondernemingen van het concern worden gerespecteerd.
De informatie, handelsmerken en andere inhoud van de Kramer-website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kramer niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of voor andere doeleinden worden gebruikt, zelfs niet in verkorte vorm.
Hyperlinks naar de homepage van de websites van Kramer, bijv. www.kramer.de, zijn toegestaan, mits de landingspagina volledig is bijgewerkt en niet in een frame is geplaatst. Links die niet aan deze regel voldoen, moeten vóór publicatie door Kramer worden goedgekeurd.
Noch de website noch deze gebruiksvoorwaarden verlenen een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van het Wacker Neuson concern en verplichten Kramer niet tot het verlenen van dergelijke rechten.
Alle communicatie en andere materialen (inclusief, maar niet beperkt tot, vrijwillige inzendingen van ideeën, suggesties of items) die u via elektronische post naar deze site of naar Kramer stuurt, kunnen door Kramer worden gebruikt voor commerciële of andere doeleinden zonder compensatie of vergoeding. Daarom vormt het ook geen verbintenis.

6. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
Het doorgeven van gegevens via deze website, evenals e-mails en opmerkingen aan Kramer zijn niet beveiligd. Kramer is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en integriteit van de verzonden inhoud of voor het gebruik of de publicatie van deze inzendingen.
Indien u tijdens het gebruik van deze website persoonlijke gegevens verstrekt of opgeeft, stemt u ermee in dat Kramer deze gegevens overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming verwerkt (link in voetregel).

7. Afwijzing van garantie; beperking van aansprakelijkheid
De informatie van Kramer op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt voortdurend geactualiseerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie vrij is van fouten en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie, in het bijzonder met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit ervan, noch is Kramer verplicht de inhoud van deze website bij te werken.
Wacker Neuson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en geeft geen garantie op de functionaliteit of inhoud van andere websites, diensten of softwareproducten waartoe u via hyperlinks op deze website toegang krijgt. Corresponderende hyperlinks zijn aangegeven met een apart symbool ( Link Image ). Door op een hyperlink te klikken, verlaat u de door Kramer ter beschikking gestelde informatie. Voor aanbiedingen van derden kunnen andere bepalingen gelden, met name inzake gegevensbescherming. De gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot websites van andere bedrijven via een hyperlink vanaf deze website. Wacker Neuson is niet verantwoordelijk voor de gelinkte inhoud. Een hyperlink naar een externe website moet uitsluitend worden gezien als een aanbod van een dienst aan de gebruiker en impliceert niet dat Kramer de website of de daarin omschreven producten en diensten goedkeurt of juist acht.
Kramer heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen voor de veiligheid van deze website, maar Kramer garandeert niet dat er geen virussen zijn, dat de website veilig is, of dat bestanden of gegevens die worden verzonden veilig zijn. Daarom raadt Kramer gebruikers aan passende veiligheidsmaatregelen te nemen om hun computers te beschermen.
Het gebruik van de inhoud van deze website geschiedt op eigen risico van de gebruiker en Kramer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie gelden niet indien Kramer aansprakelijk is volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, wegens opzet, grove nalatigheid, persoonlijk letsel of overlijden, wegens het niet naleven van de aangeboden eigenschappen, wegens opzettelijke misleiding van een gebrek of wegens schending van een wezenlijke contractuele verplichting. De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de voorzienbare, contracttypische schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Kramer.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie
Het gebruik van deze website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van bepalingen die in strijd zijn met de wet en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de vestigingsplaats van Kramer-Werke GmbH.

9. Andere
Wacker Neuson kan de bestaande gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken of wijzigen. Deze voorwaarden zijn bindend in hun huidige vorm.
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen in een specifiek geval worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten of diensten of voor het gebruik van speciale aanbiedingen, ongeacht of deze andere Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk naar de Gebruiksvoorwaarden verwijzen of niet.
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen; de Gebruiksvoorwaarden zullen in dat geval worden geïnterpreteerd in hun oorspronkelijke betekenis, alsof de ongeldig verklaarde bepalingen niet bestonden.

Bij problemen of vragen over de Kramer website kunt u contact opnemen met onze webmaster: webmaster@kramer.de

Datum: november 2012