Informacje o ochronie danych

Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie? Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony. Jest również odpowiedzialny za ochronę danych osobowych.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane? Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane? Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników. Jeśli jesteś obecnym klientem i nie sprzeciwiłeś się kontaktowi w celach reklamowych, będziemy również wysyłać Ci materiały informacyjne w nieregularnych odstępach czasu. Oczywiście w każdej chwili możesz się temu sprzeciwić.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi? W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich Jeśli udzieliłeś nam zgody, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest anonimowa i nie może być powiązana z Państwem osobiście. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Możesz również zapobiec ustawianiu plików cookie za pomocą określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dalszych punktach.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych, ponieważ jest ono stale rozwijane. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 Monachium, Niemcy Telefon: +49 - (0)89 - 35 402 -0 E-mail: info@wackerneuson.com Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli przedstawią Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania. Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO). JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ NASTĘPNIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach prawa ochrony danych jest Państwowy Komisarz Ochrony Danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Organem nadzorczym właściwym dla Wacker Neuson SE jest: Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych Promenada 18 91522 Ansbach, Niemcy.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Należy pamiętać, że usunięcie może nie być możliwe, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

- Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

- Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

- Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one nam potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

- Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3) inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych:

Markus Stemmer

Inspektor ochrony danych w Wacker Neuson SE

Preussenstrasse 41

80809 Monachium, Niemcy

Telefon: +49 89 35402-0

E-mail: datenschutz@wackerneuson.com

4. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej Pliki cookies Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam. Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. do wyboru języka) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgodę można w każdej chwili odwołać. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w dalszych częściach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

- typ i wersja przeglądarki

- Zastosowany system operacyjny

- adres URL odsyłającego

- Nazwa hosta komputera dostępowego

- Czas żądania serwera

- Adres IP Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Aby móc przetworzyć i odpowiedzieć na Państwa zapytanie, przekazujemy je wewnętrznie do naszych spółek handlowych (jako spółek powiązanych) oraz do odpowiedzialnego za Państwa partnera handlowego, wyłącznie w tym celu. Jeśli Twoja firma ma siedzibę w kraju poza Unią Europejską, możesz zostać przydzielony do partnera handlowego w kraju trzecim. W takim przypadku Twoje dane wprowadzone w formularzu kontaktowym również zostaną tam przekazane. Twój dobrowolny kontakt rozumiemy jako zgodę na przekazanie do państwa trzeciego danych, które mogą Cię dotyczyć (art. 49 ust. 1 DSGVO). Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania. Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

5. narzędzia analizy i reklama

etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga w Niemczech (www.etracker.com) do analizy danych użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy sieciowej. W zakresie, w jakim używamy plików cookie do analizy i optymalizacji, z wyprzedzeniem uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online i procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech, w związku z czym podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. etracker został poddany niezależnemu audytowi i certyfikacji oraz otrzymał znak jakości ochrony danych ePrivacyseal w tym zakresie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym interesem w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, będą anonimizowane lub pseudonimizowane tak wcześnie jak to możliwe. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są łączone z innymi danymi ani przekazywane stronom trzecim.

Moje dane są wykorzystywane do analityki internetowej. Moje dane nie są wykorzystywane do analityki internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w etracker można znaleźć tutaj.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Państwa zgoda oznacza również, że informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane (art. 49 ust. 1 DSGVO). Google powołuje się na standardowe klauzule umowne dotyczące przestrzegania tzw. "odpowiednich gwarancji" dla tego ruchu danych do USA. Google odpowiada na dalsze pytania na stronach pomocy Google Analytics pod adresem: support.google.com/analytics/answer/6004245

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Oprócz korzystania z naszego banera kontroli plików cookie, mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę na zlecone przetwarzanie danych w rozumieniu art. 28 DSGVO. 

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google"). W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, dzięki którym można by zidentyfikować użytkowników. Zapisywanie "ciasteczek konwersyjnych" odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli mimo udzielonej zgody nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/policies/privacy/. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Proszę zapoznać się z odpowiednimi stronami pomocy używanej przeglądarki. Ponadto mają Państwo możliwość aktywnego wpływania na ustawienie odpowiednich plików cookie za pośrednictwem naszego banera kontroli plików cookie. W przypadku dezaktywacji plików cookies lub braku zgody, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

6. newsletter

Newsletter na podstawie rejestracji w formularzu rejestracyjnym Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie są zbierane żadne dalsze dane lub tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na newsletter odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.

Newsletter na podstawie innej zgody

Możesz zdecydować się na otrzymywanie newslettera na podstawie udzielonej zgody. Dzieje się tak, jeśli np. podpisałeś nasz formularz zgody i zaznaczyłeś tam "e-mail". Przetwarzanie danych podanych w tym formularzu odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.

Odwołanie zgody na wysyłkę newslettera

Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie w celu wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "wypisz się" w newsletterze lub drogą mailową na adres: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Odwołanie nie wpływa na legalność już przeprowadzonych procedur przetwarzania danych. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte ze wszystkich list dystrybucyjnych. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków). Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać przez nas zapisany na czarnej liście, aby skutecznie zapobiegać przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kundenstamm-de@wackerneuson.com. 

Newsletter na podstawie istniejącej cechy klienta

Jeśli podałeś nam swój adres e-mail w związku z zakupem towarów lub usług, umieścimy Cię w naszym systemie jako istniejącego klienta. W tym przypadku powołujemy się na nasz uzasadniony interes w informowaniu Państwa o podobnych towarach i usługach oraz możemy przesyłać Państwu nasz newsletter (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f w związku z motywem 47 DSGVO oraz w związku z § 7 ust. 3 UWG). W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wysyłania newslettera, o ile Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. W tym celu należy kliknąć w polu "Wypisz się z newslettera" w newsletterze lub skontaktować się z nami mailowo pod adresem: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera możemy przechowywać Twój adres e-mail na czarnej liście, aby skutecznie zapobiegać przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kundenstamm-de@wackerneuson.com.

7. wtyczki i narzędzia YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

Korzystamy z serwisu mapowego firmy Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA. W serwisie mapowym mają Państwo możliwość wpisania adresów, kodów pocztowych itp. w celu wyszukania najbliższych Państwu oddziałów lub partnerów handlowych oferujących nasze towary i usługi. Wprowadzone dane są przesyłane do Mapbox, zamieniane na współrzędne geograficzne i dopasowywane do map. W przeglądarce lub urządzeniu końcowym wyświetlany jest wówczas fragment mapy, który najbardziej odpowiada Państwa wyszukiwaniu, a my na podstawie współrzędnych geograficznych wyświetlamy pasujące oddziały lub partnerów handlowych. Podanie przez Państwa odpowiednich danych w celu obliczenia współrzędnych geograficznych jest wyłącznie dobrowolne. Alternatywnie, Twoja lokalizacja może być rejestrowana, jeśli zezwoliłeś na to w ustawieniach swojego urządzenia - np. w przeglądarce lub urządzeniu końcowym. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych (patrz następne rozdziały). Mapbox jest wykorzystywany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwej lokalizacji miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli wprowadzasz dane na stronach, przetwarzanie opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania. Szczegóły można znaleźć w deklaracji ochrony danych Mapbox pod następującym linkiem: www.mapbox.com/legal/privacy/.

Udostępnianie lokalizacji Użytkownik może zostać poproszony przez wspomniany serwis mapowy o określenie swojej lokalizacji przez przeglądarkę lub urządzenie końcowe, z którego korzysta. Korzystanie z udostępniania lokalizacji jest całkowicie dobrowolne. W pewnych okolicznościach w przypadku korzystania z udostępniania lokalizacji dalsze dane mogą być przekazywane do dostawcy przeglądarki lub urządzenia końcowego, na co nie mamy wpływu i za co nie odpowiadamy. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy używanej przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Wacker Neuson SE, ostatnia aktualizacja: czerwiec 2023 r.