Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Utylizacja baterii
Dla klientów w krajach UE


Kramer Ochrona Środowiska Utylizacja

Niektóre z naszych produktów zawierają jedną lub więcej baterii lub akumulatorów (zwanych dalej "baterią"). Baterie te podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE w sprawie (zużytych) baterii i (zużytych) akumulatorów oraz odpowiednim przepisom krajowym. Dyrektywa w sprawie baterii stanowi ramy dla traktowania baterii w całej UE.
Baterie oznaczone są sąsiednim symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Pod tym symbolem znajduje się również nazwa zawartych zanieczyszczeń, czyli "Pb" dla ołowiu, "Cd" dla kadmu i "Hg" dla rtęci.
Baterie nie mogą być wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi. Jako użytkownik końcowy musisz pozbywać się zużytych baterii wyłącznie za pośrednictwem producentów i sprzedawców detalicznych lub ewentualnie w specjalnie do tego celu utworzonych punktach zbiórki (prawny obowiązek zwrotu baterii); utylizacja jest bezpłatna. Sprzedawcy i producenci są zobowiązani do odebrania tych baterii i poddania ich odpowiedniemu recyklingowi lub utylizacji jako odpady niebezpieczne (prawny obowiązek odebrania baterii). Zapraszamy również do bezpłatnego zwrotu do nas zakupionych u nas baterii po ich zużyciu. Jeśli nie zwracasz baterii osobiście do jednego z naszych oddziałów, upewnij się, że przesyłka zwrotna jest odpowiednio frankowana. Należy również przestrzegać ewentualnych uwag w tym zakresie zawartych w umowie kupna lub w ogólnych warunkach handlowych Państwa punktu sprzedaży.
Właściwa utylizacja baterii pozwala uniknąć negatywnych skutków dla ludzi i środowiska, służy ukierunkowanemu przetwarzaniu szkodliwych substancji i umożliwia ponowne wykorzystanie cennych surowców.

Dla klientów w innych krajach

Niektóre z naszych urządzeń zawierają jedną lub więcej baterii lub akumulatorów (zwanych dalej jednolicie "baterią"). Właściwa utylizacja baterii pozwala uniknąć negatywnych skutków dla ludzi i środowiska, służy celowemu przetwarzaniu szkodliwych substancji i umożliwia ponowne wykorzystanie cennych surowców. Dlatego zalecamy, aby baterie nie były wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi, ale w oddzielnej zbiórce w sposób przyjazny dla środowiska. Przepisy krajowe mogą również nakazywać oddzielne usuwanie baterii. Prosimy o zapewnienie utylizacji baterii zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.


Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dla klientów w krajach UE
Kramer Ochrona środowiska UtylizacjaNiektóre z naszych urządzeń podlegają europejskiej dyrektywie 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz odpowiednim przepisom krajowym. Dyrektywa WEEE ustanawia ramy dla przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w całej UE.
 Sprzęt ten oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na kółkach. Oznacza to, że nie wolno ich wyrzucać do normalnych odpadów domowych, ale do osobnej zbiórki w sposób przyjazny dla środowiska.
 Urządzenia te są przeznaczone jako profesjonalne narzędzia elektryczne do użytku wyłącznie komercyjnego (tzw. urządzenia B2B zgodnie z dyrektywą WEEE). W przeciwieństwie do urządzeń używanych głównie w prywatnych gospodarstwach domowych (tzw. urządzenia B2C), w niektórych krajach UE, np. w Niemczech, urządzenia te nie mogą być zatem oddawane w punktach zbiórki publicznych organów zarządzających odpadami (np. w miejskich centrach recyklingu). W razie wątpliwości należy skontaktować się z punktem sprzedaży w celu uzyskania informacji o zalecanej w danym kraju drodze utylizacji urządzeń elektrycznych B2B i zapewnić utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy również o przestrzeganie wszelkich uwag na ten temat zawartych w umowie kupna lub w ogólnych warunkach handlowych Państwa punktu sprzedaży.
Prawidłowa utylizacja tych urządzeń pozwala uniknąć negatywnych skutków dla ludzi i środowiska, służy celowemu przetwarzaniu szkodliwych substancji i umożliwia ponowne wykorzystanie cennych surowców.

Dla klientów w innych krajach
Właściwa utylizacja urządzeń elektrycznych pozwala uniknąć negatywnych skutków dla ludzi i środowiska, służy celowemu przetwarzaniu szkodliwych substancji i umożliwia ponowne wykorzystanie cennych surowców. Dlatego zalecamy, aby urządzenia elektryczne nie były wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz w oddzielnej zbiórce w sposób przyjazny dla środowiska. Przepisy krajowe mogą również nakazywać oddzielne usuwanie produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne były utylizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.