Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Korzystanie z tych stron internetowych i usług ("strona internetowa") oferowanych przez Kramer-Werke GmbH i/lub jej filie ("Kramer") jest dozwolone wyłącznie na podstawie następujących warunków użytkowania. Rozpoczynając korzystanie z tej strony internetowej lub wywołując ją, oświadczasz, że zgadzasz się na obowiązywanie tych warunków użytkowania w ich aktualnie obowiązującej wersji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z tej strony:

1. usługi
Kramer udostępnia na stronie internetowej określone informacje i oprogramowanie, w stosownych przypadkach wraz z dokumentacją, do wglądu lub pobrania.
Kramer zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, do modyfikowania, ograniczania lub zaprzestania, w całości lub w części, działania samej Strony lub usług i informacji oferowanych na Stronie, jak również do ograniczenia dostępu do Strony w całości lub w części, a także do odmowy dostępu poszczególnym użytkownikom, bez uprzedzenia i według własnego uznania.
Kramer dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że Strona internetowa i Usługi są zasadniczo nieprzerwane, a transmisje wolne od błędów, ale nie może tego zagwarantować.

2. treść
Treści zamieszczone na tej stronie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i komunikacyjnych i nie są prawnie wiążące.
Informacje o naszych produktach firmy Kramer służą wyłącznie do niewiążących, ogólnych celów informacyjnych i nie zastępują szczegółowego, indywidualnego doradztwa przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Cechy techniczne i wyposażenie opisanych urządzeń i maszyn są jedynie przykładami. Takie cechy i wyposażenie mogą się różnić, zwłaszcza w zależności od kraju. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.
W zakresie, w jakim nasza strona internetowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, oświadczenia te oparte są na opiniach i szacunkach kierownictwa firmy Kramer i podlegają ryzyku i niepewności. Kramer nie jest zobowiązany do aktualizacji takich stwierdzeń dotyczących przyszłości. Wszelka odpowiedzialność za takie oświadczenia jest wyraźnie wykluczona.
Udostępniane i wyświetlane do pobrania informacje giełdowe i gospodarcze, kursy, indeksy, ceny, wiadomości, ogólne dane rynkowe itp. są przeznaczone wyłącznie do informacji dla osób odwiedzających stronę internetową i nie stanowią porady inwestycyjnej ani żadnej innej rekomendacji. W zakresie, w jakim Serwis zawiera rekomendacje analityków, Kramer nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności za poprawność i kompletność założeń i wniosków, na których opierają się te rekomendacje.

3. użycie
Ta strona została zaprojektowana i udostępniona przez firmę Kramer w Republice Federalnej Niemiec.
Firma Kramer nie ponosi odpowiedzialności za to, czy treści zawarte na tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami Niemiec, ani za to, czy dostęp do treści zawartych na tej stronie jest dozwolony poza granicami Niemiec; dostęp taki odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. W szczególności, jeśli informacje i pliki udostępnione przez Kramer są ujawniane osobom trzecim, należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących kontroli (re-)eksportu.
Należy powstrzymać się od niewłaściwego korzystania ze strony internetowej, w szczególności poprzez (a) zachowania sprzeczne z moralnością publiczną, (b) ataki na bezpieczeństwo sieci Kramera, w szczególności poprzez przesyłanie treści zawierających wirusy lub (c) obchodzenia środków bezpieczeństwa Strony, (d) dystrybucji reklam lub niezamówionych wiadomości e-mail (spam) i tym podobnych, lub (e) ograniczania lub prób ograniczania dostępu lub korzystania ze Strony lub usług w jakikolwiek sposób (na przykład poprzez niezwykle dużą liczbę dostępów, generowanych ręcznie lub automatycznie).

Kramer może w każdej chwili odmówić dostępu do Serwisu, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Kramer wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń, np. o odszkodowanie, oraz do podjęcia kroków prawnych przeciwko naruszeniom.

4 Rejestracja
Usługi dostępne na stronie internetowej mogą wymagać wcześniejszej rejestracji; nie ma uprawnień do takiej rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych informacji podczas rejestracji oraz do ich aktualizacji w razie potrzeby. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Kramera za pomocą poczty elektronicznej.
Zarejestrowani użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności danych dostępowych podanych im przy rejestracji, aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do konta. Odpowiadają oni za wszystkie zamówienia złożone na podstawie ich danych dostępowych oraz inne działania na stronie. Firma Kramer musi zostać niezwłocznie poinformowana, jeśli dane dostępowe są lub mogłyby być wykorzystywane bez upoważnienia.
Firma Kramer jest uprawniona w każdej chwili i bez uprzedzenia do cofnięcia upoważnienia do dostępu poprzez zablokowanie danych dostępowych bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika wyżej wymienionych obowiązków użytkownika.

5 Własność intelektualna
Niniejsza strona internetowa jest własnością, jest obsługiwana i utrzymywana przez firmę Kramer. Wszystkie informacje lub dane (teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo lub animacje) są - o ile nie zaznaczono inaczej - własnością firmy Kramer. Podlegają one ochronie praw autorskich i innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, podobnie jak struktura i układ strony internetowej.
O ile nie zaznaczono inaczej, znaki towarowe użyte na tej stronie są chronione prawem znaków towarowych - nawet bez odrębnego oznaczenia. Dotyczy to w szczególności logo firmy i znaków towarowych. Używanie tych znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kramer jest zabronione.
Korzystanie z tej strony internetowej musi odbywać się z poszanowaniem praw autorskich, praw do nazwy i znaków towarowych oraz innych praw ochronnych Kramer-Werke GmbH lub Wacker Neuson SE, Monachium i spółek należących do koncernu. Informacje, nazwy marek i inne treści zawarte na stronie internetowej firmy Kramer nie mogą być zmieniane, kopiowane, reprodukowane, sprzedawane, wynajmowane, używane, uzupełniane lub w inny sposób wykorzystywane, nawet w części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kramer.
Ustawienie hiperłączy do strony wejściowej stron internetowych Kramera, takich jak www.kramer.de, jest dopuszczalne, jeśli link prowadzi do całkowicie nowego załadowania strony, do której jest odniesienie, bez umieszczania strony docelowej w ramce. Linki odbiegające od tego wymagają zgody firmy Kramer przed ich umieszczeniem.
Strona internetowa i niniejsze warunki użytkowania nie udzielają licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy Kramer-Werke GmbH lub innych przedsiębiorstw koncernu Wacker Neuson, ani też firma Kramer nie jest zobowiązana do udzielania takich praw.
Wszelkie komunikaty i inne materiały (w tym, bez ograniczeń, niezamówione pomysły, sugestie lub przedmioty) przesyłane na tę stronę lub wysyłane do firmy Kramer za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być wykorzystywane przez firmę Kramer bez wynagrodzenia lub wynagrodzenia do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych. Nie powoduje to powstania stosunku umownego.

6 Poufność i ochrona danych
Transmisje danych za pośrednictwem tej strony, jak również e-maile i komentarze wysyłane do Kramera nie są chronione. Kramer nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za poufność i integralność przesłanych treści ani za wykorzystanie lub publikację tych zgłoszeń.
W przypadku przekazania danych osobowych na tę stronę internetową lub udostępnienia takich informacji na tej stronie, wyrażają Państwo zgodę na to, że Kramer będzie traktował takie informacje zgodnie z postanowieniami zawartymi w odrębnej informacji o ochronie danych osobowych (link w stopce).

7 Wyłączenie gwarancji; ograniczenia odpowiedzialności
Informacje, które Kramer udostępnia Państwu na tej stronie internetowej, zostały opracowane z wielką starannością i są stale aktualizowane. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować, że informacje są zawsze wolne od błędów i dlatego wyłączamy wszelką odpowiedzialność za informacje udostępnione na stronie internetowej, w szczególności za ich poprawność, dokładność, kompletność lub aktualność; nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji treści tej strony.
Firma Kramer nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za funkcjonalność lub zawartość zewnętrznych stron internetowych, usług lub oprogramowania udostępnianych na tej stronie za pomocą hiperłączy. Odpowiadające sobie hiperłącza są oznaczone osobnym symbolem ( link image ). Po kliknięciu na hiperłącze opuszczasz informacje udostępnione przez Kramera. W związku z tym do ofert osób trzecich mogą mieć zastosowanie różne przepisy, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych Dostęp do strony internetowej innych firm poprzez hiperłącze na tej stronie internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Kramer nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki. Hiperłącze do zewnętrznej strony internetowej jest podawane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkowników i nie oznacza, że firma Kramer popiera lub aprobuje tę stronę lub opisane na niej produkty lub usługi.
Kramer podjął rozsądne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej strony, ale nie gwarantuje, że strona lub jakiekolwiek pliki lub dane przekazywane do niej są wolne od wirusów lub bezpieczne. Dlatego też Kramer zaleca użytkownikom podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa w ich systemach komputerowych dla ich własnej ochrony.
Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z tej strony internetowej i udostępnionych tu treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność ze strony firmy Kramer.
Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji nie obowiązują w zakresie, w jakim firma Kramer jest pociągana do odpowiedzialności zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku umyślnego działania, rażącego zaniedbania, obrażeń ciała lub śmierci, niespełnienia gwarantowanych właściwości, podstępnego zatajenia wady lub w przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. Jednakże odszkodowanie za naruszenie warunku, który sięga korzeniami do umowy, jest ograniczone do przewidywalnej szkody, która jest nierozerwalnie związana z umową, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Kramera.

8 Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji
Korzystanie z tej strony internetowej oraz niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych jest siedziba firmy Kramer-Werke GmbH.

9 Różne
Firma Kramer może w dowolnym momencie aktualizować lub zmieniać niniejsze Warunki korzystania z serwisu. Obowiązują one w swojej wersji.
Niniejsze Warunki użytkowania mogą być w poszczególnych przypadkach uzupełniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne warunki, np. w przypadku zakupu produktów i/lub usług i/lub korzystania z ofert specjalnych, niezależnie od tego, czy istnieje wyraźne odniesienie do tych innych Warunków użytkowania.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem i niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia; w takim przypadku Warunki użytkowania będą, o ile to możliwe, interpretowane zgodnie z ich pierwotnym znaczeniem i tak, jakby nie zawierały takich niewykonalnych postanowień.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących strony internetowej firmy Kramer, prosimy o kontakt z naszym webmasterem pod adresem webmaster@kramer.de.

Stan: listopad 2012 r.