Information om dataskydd

Integritetspolicy

1. dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats? Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats. Han är också ansvarig för dataskydd.

Hur samlar vi in dina uppgifter? Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till? En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende. Om du är en befintlig kund och inte har motsatt dig att bli kontaktad i reklamsyfte kommer vi också att skicka dig informationsmaterial med ojämna mellanrum. Du kan naturligtvis när som helst invända mot detta.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter? Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Analysverktyg och verktyg från tredje part Om du har gett oss ditt samtycke kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt när du besöker vår webbplats. Detta görs främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är anonym och kan inte spåras tillbaka till dig personligen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också förhindra att cookies sätts genom att använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i senare punkter.

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna dataskyddsdeklaration, eftersom den ständigt utvecklas. När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Anteckning om det ansvariga kontoret

Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är: Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München, Tyskland Telefon: +49 - (0)89 - 35 402 -0 E-post: info@wackerneuson.com Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsförklaring kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagliga skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftningen); i det sistnämnda fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA

På vår webbplats finns bland annat verktyg från företag som är baserade i USA. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredje land i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktreklam (artikel 21 i DSGVO).

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN FINNS I DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 DSGVO). OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 I DEN TYSKA DATASKYDDSLAGEN).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagen har den registrerade rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten i frågor som rör dataskyddslagstiftningen är den statliga dataskyddsombudsmannen i den federala delstat där vårt företag är baserat. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för Wacker Neuson SE är: Bayerns delstatskontor för dataskyddstillsyn Promenade 18 91522 Ansbach, Tyskland.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Observera att radering kanske inte är möjlig om vi är juridiskt skyldiga att behålla uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

- Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

- Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.

- Om vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamålen, men behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.

- Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning mellan dina och våra intressen göras. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

3. dataskyddsombud

Dataskyddsombud som krävs enligt lag

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag:

Markus Stemmer

Dataskyddsombud för Wacker Neuson SE

Preussenstrasse 41

80809 München, Tyskland

Telefon: +49 89 35402-0

E-post: datenschutz@wackerneuson.com

4. datainsamling på vår webbplats Cookies Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam. Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner (funktionella cookies, t.ex. för val av språk) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, om inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om samtycke till lagring av cookies har begärts baseras lagringen av cookies i fråga uteslutande på detta samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad. Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta i senare avsnitt av denna dataskyddsdeklaration och ber om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

- typ av webbläsare och webbläsarversion

- Operativsystem som används

- URL för hänvisning

- Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn

- Tid för serverförfrågan

- IP-adress Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer vi att lagra dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där, för att kunna behandla förfrågan och för att kunna svara på eventuella följdfrågor. För att kunna behandla och besvara din förfrågan vidarebefordrar vi den internt till våra försäljningsbolag (som anslutna företag) och den försäljningspartner som ansvarar för dig, uteslutande för detta ändamål. Om ditt företag är baserat i ett land utanför EU kan du bli tilldelad en försäljningspartner i ett tredje land. I det här fallet kommer dina uppgifter som du angett i kontaktformuläret också att överföras dit. Vi tolkar din frivilliga kontakt som ditt samtycke till överföringen till det tredje land som kan beröra dig (artikel 49.1 i DSGVO). Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

5. analysverktyg och reklam

etracker

Leverantören av denna webbsida använder etracker GmbH från Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) för att analysera användardata. Som standard använder vi inga kakor för webb-analys. När vi använder analys- och optimeringskakor begär vi ditt uttryckliga godkännande i förväg. Om detta är fallet och du godkänner, så använder vi kakor som möjliggör en statistisk räckviddsanalys för denna webbsida, en mätning på hur framgångsrika våra online marketing-åtgärder och testmetoder är, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-utbud eller dess beståndsdelar. etracker-kakor innehåller ingen information som möjliggör en identifiering av en användare.

De data som genererats med etracker hanteras och sparas av etracker, uteslutande i Tyskland, i uppdrag av leverantören av denna webbsida, och följer därmed de stränga tyska och europeiska dataskyddslagarna och -standarderna. etracker har kontrollerats, certifierats och utmärkts med dataskydds-kvalitetsstämpeln ePrivacyseal.

Datahanteringen sker baserat på lagstadgade bestämmelser i art. 6 avsn. 1 lit. f (berättigat intresse) i dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt intresse i enlighet med GDPR (berättigat intresse) är optimering av vårt online-utbud och vår webbsida. Eftersom vi värnar våra besökares privatsfär anonymiseras och pseudonymiseras de data som eventuellt går att spåra till en enskild person, exempelvis IP-adress, inloggnings- och enhetsidentifieringar, så tidigt som möjligt. Annan användning, sammanföring med andra data eller vidarebefordring till tredje part sker ej.

Mina uppgifter används för webbanalys. Mina uppgifter används inte för webbanalys.

Mer information om dataskydd från etracker hittar du här.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Google Analytics-cookies lagras uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Ditt samtycke innebär också att den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats vanligtvis överförs till en Google-server i USA och lagras där (artikel 49.1 i DSGVO). Google hänvisar till standardavtalsklausuler för att uppfylla de så kallade "lämpliga garantierna" för denna datatrafik till USA. Google svarar på ytterligare frågor på hjälpsidorna för Google Analytics på följande adress: support.google.com/analytics/answer/6004245

Anonymisering av IP-uppgifter

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare

Förutom att använda vår cookie-kontrollbanner kan du förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, men vi vill påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Behandling av beställningsuppgifter

Vi har ingått ett avtal med Google om beställd databehandling i enlighet med artikel 28 i DSGVO. 

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett annonseringsprogram på nätet av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren personligen. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras på AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att delta i konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan identifiera användarna personligen. Lagringen av "konverteringscookies" baseras uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Om du inte vill delta i spårningen trots ditt samtycke kan du motsätta dig denna användning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning finns i Googles sekretesspolicy: www.google.de/policies/privacy/. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Se respektive hjälpsidor för den webbläsare du använder. Dessutom har du möjlighet att aktivt påverka inställningen av motsvarande cookies via vår Cookie Control Banner. Om du inaktiverar cookies eller inte ger ditt samtycke kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

6. nyhetsbrev

Nyhetsbrev baserat på din registrering i registreringsformuläret Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part. Behandlingen av de uppgifter som du anger i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet bygger på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Nyhetsbrev baserat på ditt andra samtycke

Du kan välja att ta emot nyhetsbrevet på grundval av ditt samtycke. Detta gäller till exempel om du har undertecknat vårt samtyckesformulär och kryssat för "e-post". Behandlingen av de uppgifter som lämnas i detta formulär grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss: kundenstamm-de@wackerneuson.com. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Återkallande av samtycke till utskick av nyhetsbrev

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet eller via e-post till kundenstamm-de@wackerneuson.com. Lagligheten av de databehandlingsförfaranden som redan har genomförts påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från alla distributionslistor efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta. När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kan vi lagra din e-postadress på en svart lista för att effektivt förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav när vi skickar nyhetsbrev (legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse. I så fall kan du kontakta oss via e-post på kundenstamm-de@wackerneuson.com. 

Nyhetsbrev på grundval av den befintliga kundfunktionen

Om du har gett oss din e-postadress i samband med köp av varor eller tjänster kommer vi att förteckna dig som en befintlig kund i vårt system. I detta fall hävdar vi vårt legitima intresse av att informera dig om liknande varor och tjänster och kan skicka dig vårt nyhetsbrev (legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f i kombination med skäl 47 i DSGVO och i kombination med § 7.3 i UWG). Du kan när som helst invända mot att nyhetsbrevet skickas, förutsatt att dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse. Detta kan du göra genom att klicka på fältet "Avsluta prenumeration på nyhetsbrev" i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss via e-post: kundenstamm-de@wackerneuson.com. När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kan vi lagra din e-postadress på en svart lista för att effektivt förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav när vi skickar nyhetsbrev (legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse. I så fall kan du kontakta oss via e-post på kundenstamm-de@wackerneuson.com.

7. plugins och verktyg YouTube

På vår webbplats används plugins från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatören av webbplatsen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy på följande adress: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring. Google Maps används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lätt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

Vi använder karttjänsten från Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA. På karttjänsten kan du ange adresser, postnummer osv. för att söka efter de filialer eller försäljningspartner som erbjuder våra varor och tjänster i din närhet. De uppgifter du anger överförs till Mapbox, omvandlas till geokoordinater och matchas med kartorna. Det kartutsnitt som kommer närmast din sökning visas sedan i din webbläsare eller enhet och vi visar de matchande filialerna eller försäljningspartnerna baserat på geokoordinaterna. Det är uteslutande frivilligt för dig att ange motsvarande uppgifter för beräkning av geokoordinater. Alternativt kan din plats registreras om du har tillåtit detta i dina enhetsinställningar - t.ex. i din webbläsare eller terminal. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring (se nästa avsnitt). Mapbox används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och för att det ska vara lätt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Om du anger uppgifter på sidorna baseras behandlingen uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. Mer information finns i Mapbox dataskyddsdeklaration under följande länk: www.mapbox.com/legal/privacy/.

Delning av plats Du kan bli ombedd av den ovannämnda karttjänsten att få din plats bestämd av den webbläsare eller terminal som du använder. Det är helt frivilligt att använda delning av platser. Under vissa omständigheter kan ytterligare uppgifter överföras till leverantören av webbläsaren eller terminalenheten när platsdelning används, vilket vi inte kan påverka och inte är ansvariga för. Mer information finns på hjälpsidorna för den webbläsare eller terminal som du använder.

Wacker Neuson SE:s dataskyddsdeklaration, senaste uppdatering: juni 2023