Anmärkningar om miljöskydd

Anmärkningar om miljöskydd
Bortskaffande av batterier
För kunder i EU-länder


Kramer Environmental Protection Disposal (bortskaffande av miljöskydd)

Vissa av våra produkter innehåller ett eller flera batterier eller ackumulatorer (nedan kallade "batteriet"). Dessa batterier omfattas av det europeiska direktivet 2006/66/EG om (förbrukade) batterier och (förbrukade) ackumulatorer och motsvarande nationella lagar. Batteridirektivet utgör ramen för hur batterier ska behandlas i hela EU.
Batterier är märkta med symbolen för en överkryssad soptunna. Under denna symbol finns också namnet på de föroreningar som ingår, nämligen "Pb" för bly, "Cd" för kadmium och "Hg" för kvicksilver.
Batterier får inte slängas med det vanliga hushållsavfallet. Som slutanvändare måste du göra dig av med förbrukade batterier uteslutande via tillverkare och återförsäljare eller de insamlingsställen som inrättats särskilt för detta ändamål, om det är tillämpligt (lagstadgad skyldighet att återlämna batterier); bortskaffandet är kostnadsfritt. Återförsäljare och tillverkare är skyldiga att ta tillbaka dessa batterier och återvinna dem på rätt sätt eller att göra sig av med dem som farligt avfall (rättslig skyldighet att ta tillbaka batterier). Du är också välkommen att returnera batterier som du köpt från oss till oss utan kostnad efter användning. Om du inte returnerar batterierna personligen till ett av våra kontor, se till att returförsändelsen är tillräckligt frankerad. Observera även eventuella anmärkningar om detta i köpeavtalet eller i försäljningsställets allmänna villkor.
Genom att batterierna tas bort på rätt sätt undviks negativa effekter på människor och miljö, de används för att behandla skadliga ämnen på ett målinriktat sätt och värdefulla råvaror kan återanvändas.

För kunder i andra länder

Vissa av våra enheter innehåller ett eller flera batterier eller ackumulatorer (nedan enhetligt kallade "batteriet"). Genom att batterierna tas om hand på rätt sätt undviks negativa effekter på människor och miljö, man kan rikta in sig på en målinriktad behandling av skadliga ämnen och värdefulla råvaror kan återanvändas. Vi rekommenderar därför att batterier inte slängs med det vanliga hushållsavfallet utan samlas in separat på ett miljövänligt sätt. Nationella lagar kan också föreskriva separat bortskaffande av batterier. Se till att batterierna kasseras i enlighet med de bestämmelser som gäller i ditt land.


Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
För kunder i EU-länder
Kramer Miljöskydd BortskaffandeEn del av vår utrustning omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och motsvarande nationella lagar. WEEE-direktivet utgör en ram för behandling av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning i hela EU.
 Denna utrustning är märkt med symbolen för en överkryssad hjulburk. Det innebär att du inte får slänga dem i det vanliga hushållsavfallet, utan att du måste göra en separat insamling på ett miljövänligt sätt.
 Dessa apparater är avsedda som professionella elektriska verktyg för uteslutande kommersiell användning (så kallade B2B-apparater enligt WEEE-direktivet). Till skillnad från apparater som huvudsakligen används i privata hushåll (s.k. B2C-apparater) får dessa apparater i vissa EU-länder, t.ex. i Tyskland, därför inte lämnas in vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen (t.ex. kommunala återvinningscentraler). Om du är osäker, kontakta ditt försäljningsställe för att få information om den föreskrivna vägen för bortskaffande av B2B-elektrisk utrustning i ditt land och se till att bortskaffandet sker i enlighet med gällande lagbestämmelser. Observera också eventuella anmärkningar om detta i köpeavtalet eller i de allmänna villkoren på försäljningsstället.
Genom korrekt bortskaffande av dessa apparater undviker man negativa effekter på människor och miljö, bidrar till en målinriktad behandling av skadliga ämnen och gör det möjligt att återanvända värdefulla råvaror.

För kunder i andra länder
Genom att göra sig av med elektriska apparater på rätt sätt undviker man negativa effekter på människor och miljö, man tjänar syftet med riktad behandling av skadliga ämnen och man möjliggör återanvändning av värdefulla råvaror. Vi rekommenderar därför att elektriska apparater inte slängs med det vanliga hushållsavfallet utan samlas in separat på ett miljövänligt sätt. Nationella lagar kan också föreskriva separat bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter. Se till att elektriska apparater kasseras i enlighet med de bestämmelser som gäller i ditt land.