Användarvillkor

Användarvillkor

Användning av dessa webbsidor och tjänster ("webbplats") som erbjuds av Kramer-Werke GmbH och/eller dess dotterbolag ("Kramer") är endast tillåten på grundval av följande användarvillkor. Genom att börja använda denna webbplats eller ringa upp den förklarar du att du godkänner giltigheten av dessa användningsvillkor i den nu gällande versionen. Läs dem noggrant innan du använder webbplatsen:

1. tjänster
Kramer tillhandahåller på webbplatsen viss information och programvara, i förekommande fall tillsammans med dokumentation, för visning eller nedladdning.
Kramer förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra, begränsa eller avbryta, helt eller delvis, själva webbplatsen eller de tjänster och den information som erbjuds på webbplatsen, samt att begränsa tillgången till webbplatsen helt eller delvis och att neka enskilda användare tillgång till den, utan förvarning och efter eget gottfinnande.
Kramer strävar efter att se till att webbplatsen och tjänsterna i stort sett är oavbrutna och att överföringarna är felfria, men kan inte garantera detta.

2. innehåll
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och kommunikation och är inte rättsligt bindande.
Informationen om våra Kramer-produkter är endast avsedd som icke-bindande allmän information och ersätter inte en detaljerad individuell rådgivning inför ett köpbeslut. De tekniska egenskaperna och utrustningen hos de beskrivna anordningarna och maskinerna är endast exempel. Sådana funktioner och sådan utrustning kan variera, särskilt beroende på land. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar när som helst.
I den mån vår webbplats innehåller framtidsinriktade uttalanden är dessa uttalanden baserade på Kramers lednings åsikter och uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter. Kramer är inte skyldig att uppdatera sådana framåtriktade uttalanden. Allt ansvar för sådana uttalanden är uttryckligen uteslutet.
Börsinformation och ekonomisk information, kurser, index, priser, nyheter, allmänna marknadsdata etc. som görs tillgängliga och visas för sökning är endast avsedda för information till besökare på webbplatsen och utgör inte investeringsrådgivning eller någon annan rekommendation. I den mån webbplatsen innehåller rekommendationer från analytiker tar Kramer inget som helst ansvar, särskilt inte för riktigheten och fullständigheten av de antaganden och slutsatser som rekommendationerna bygger på.

3. använda
Denna webbplats har utformats och tillhandahålls av Kramer i Förbundsrepubliken Tyskland.
Kramer ansvarar inte för om innehållet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Tyskland eller om det är tillåtet att få tillgång till innehållet på denna webbplats utanför Tyskland; sådan tillgång sker på användarens egen risk. Varje användare är ansvarig för att alla tillämpliga lagar och förordningar följs. Om information och filer som Kramer tillhandahåller lämnas ut till tredje part måste tillämpliga bestämmelser i nationella och internationella lagar om (åter)exportkontroll följas.
Varje otillbörlig användning av webbplatsen ska avhållas, särskilt genom a) beteende som strider mot allmän moral, b) angrepp på säkerheten i Kramers nätverk, särskilt genom att överföra innehåll som innehåller virus eller (c) kringgå webbplatsens säkerhetsåtgärder, (d) distribuera reklam eller oönskad e-post (spam) och liknande, eller (e) begränsa eller försöka begränsa tillgången till eller användningen av webbplatsen eller tjänsterna på något sätt (t.ex. genom ett ovanligt stort antal åtkomster, oavsett om de genereras manuellt eller automatiskt).

Kramer kan när som helst neka tillträde till webbplatsen, särskilt om användaren bryter mot någon skyldighet som följer av dessa användarvillkor. Kramer förbehåller sig uttryckligen rätten att hävda ytterligare krav, t.ex. på skadestånd, och att vidta rättsliga åtgärder mot överträdelser.

4 Registrering
Tjänster som är tillgängliga på webbplatsen kan kräva förhandsregistrering, men det finns ingen rätt till sådan registrering. Användaren är skyldig att lämna korrekt och fullständig information när han/hon registrerar sig och att uppdatera denna information vid behov. Genom att registrera sig godkänner användaren att Kramer får kontakta honom/henne via e-post.
Registrerade användare är ansvariga för att upprätthålla sekretessen för de åtkomstuppgifter som de får vid registreringen, så att obehöriga inte får tillgång till kontot. De är ansvariga för alla beställningar som görs under deras åtkomstuppgifter och andra aktiviteter på webbplatsen. Kramer måste omedelbart informeras om tillträdesuppgifter används eller skulle kunna användas utan tillstånd.
Kramer har rätt att när som helst och utan föregående meddelande återkalla tillträdestillståndet genom att blockera åtkomstuppgifterna utan att ange skäl, särskilt om användaren bryter mot de ovan nämnda användarförpliktelserna.

5 Immateriella rättigheter
Denna webbplats ägs, drivs och underhålls av Kramer. All information eller data (text, bilder, grafik, ljud-, video- eller animationsfiler) är - om inget annat anges - Kramers egendom. De är föremål för upphovsrättsligt skydd och andra lagar för skydd av immateriella rättigheter, liksom webbplatsens struktur och arrangemang.
Om inget annat anges är de varumärken som används på denna webbplats skyddade av varumärkeslagstiftningen - även utan separat identifiering. Detta gäller särskilt företagslogotyper och varumärken. Det är inte tillåtet att använda dessa varumärken utan Kramers skriftliga förhandstillstånd.
Varje användning av webbplatsen måste respektera Kramer-Werke GmbH:s, Wacker Neuson SE:s, Münchens och dess koncernbolags upphovsrätt, namn- och varumärkesrättigheter och andra skyddsrättigheter. Information, varumärken och annat innehåll på Kramers webbplats får inte ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, användas, kompletteras eller på annat sätt utnyttjas på något sätt, inte ens delvis, utan Kramers skriftliga medgivande i förväg.
Det är tillåtet att sätta in hyperlänkar till ingångssidan för Kramers webbsidor, t.ex. www.kramer.de, om länken leder till en helt ny laddning av den sida som hänvisas till utan att målsidan placeras i en ram. Länkar som avviker från detta kräver Kramers samtycke innan de sätts upp.
Webbplatsen och dessa användarvillkor ger ingen licens att använda Kramer-Werke GmbH:s eller andra företag i Wacker Neuson-koncernen immateriella rättigheter, och Kramer har inte heller någon motsvarande skyldighet att bevilja sådana rättigheter.
All kommunikation och annat material (inklusive, utan begränsning, oönskade idéer, förslag eller föremål) som du överför till denna webbplats eller skickar till Kramer via elektronisk post kan användas av Kramer utan ersättning eller motprestation för kommersiella eller andra ändamål. Detta skapar inget avtalsförhållande.

6 Konfidentialitet och uppgiftsskydd
Dataöverföringar via denna webbplats samt e-post och kommentarer som skickas till Kramer är inte skyddade. Kramer kan därför inte ta något ansvar för konfidentialiteten och integriteten hos det skickade innehållet eller för användningen eller publiceringen av dessa bidrag.
Om du skickar personlig information till denna webbplats eller gör sådan information tillgänglig på denna webbplats godkänner du att Kramer behandlar sådan information i enlighet med bestämmelserna i den separata informationen om dataskydd (länk i sidfoten).

7 Uteslutande av garanti; begränsningar av ansvar
Den information som Kramer tillhandahåller dig på denna webbplats har sammanställts med stor omsorg och uppdateras ständigt. Vi kan dock inte garantera att informationen alltid är felfri och utesluter därför allt ansvar för den information som tillhandahålls på webbplatsen, särskilt när det gäller dess korrekthet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet.
Kramer är inte ansvarig och tar inte på sig något ansvar eller någon garanti för funktionaliteten eller innehållet på externa webbplatser, tjänster eller programvaruprodukter som görs tillgängliga på denna webbplats via hyperlänkar. Motsvarande hyperlänkar är markerade med en separat symbol ( länkbild ). När du klickar på hyperlänken lämnar du den information som Kramer tillhandahåller. Olika bestämmelser kan därför gälla för tredje parters erbjudanden, särskilt när det gäller dataskydd.Användaren ansvarar själv för att få tillgång till andra företags webbplatser via en hyperlänk på den här webbplatsen. Kramer tar inget ansvar för det länkade innehållet. En hyperlänk till en extern webbplats tillhandahålls endast för att underlätta för användarna och innebär inte att Kramer stöder eller godkänner webbplatsen eller de produkter eller tjänster som beskrivs där.
Kramer har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera säkerheten på denna webbplats, men garanterar inte att webbplatsen eller filer eller data som överförs till den är virusfria eller säkra. Kramer rekommenderar därför att användarna vidtar adekvata säkerhetsåtgärder på sina datorsystem för sitt eget skydd.
Användningen av denna webbplats och det innehåll som finns tillgängligt här sker på användarens egen risk och utesluter allt ansvar från Kramers sida.
Ovanstående undantag från ansvar och garantier gäller inte i den mån Kramer hålls ansvarig enligt den tyska produktansvarslagen, i fall av uppsåtligt fel, grov vårdslöshet, personskada eller dödsfall, underlåtenhet att uppfylla garanterade egenskaper, bedrägligt döljande av en defekt eller i fall av brott mot grundläggande avtalsförpliktelser. Skadestånd för brott mot ett villkor som är grundläggande för avtalet är dock begränsat till den förutsebara skada som är inneboende i avtalet, utom i fall av uppsåtligt fel eller grov vårdslöshet från Kramers sida.

8 Tillämplig lag och behörig domstol
Användningen av denna webbplats och dessa användarvillkor ska regleras av tysk lag med undantag för dess bestämmelser om lagvalsregler och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. Behörighet för alla rättsliga tvister är Kramer-Werke GmbH:s säte.

9 Övrigt
Kramer kan uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst. De är bindande i sina respektive versioner.
Dessa användarvillkor kan i enskilda fall kompletteras, ändras eller ersättas av andra villkor, t.ex. för köp av produkter och/eller tjänster och/eller för användning av specialerbjudanden, oavsett om det finns en uttrycklig hänvisning till dessa andra användarvillkor.
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av någon anledning anses vara olagligt ogenomförbar ska detta inte påverka de återstående bestämmelserna, i vilket fall användarvillkoren i möjligaste mån ska tolkas i enlighet med deras ursprungliga innebörd och som om de inte innehöll sådana ogenomförbara bestämmelser.

Om du har problem med eller frågor om Kramers webbplats kan du kontakta vår webbmaster på webmaster@kramer.de.

Status: november 2012